Vallbaljväxt

Vitklöver

 

Vitklöver är en flerårig växt som växer med underjordiska utlöpare som bildar stora mattor. Växten har långsam etablering men en tidig första skörd gynnar tillväxten. Tillväxtrytmen gör att den kan samodlas med t.ex. ängssvingel, rajgräs och ängsgröe. Vitklövern kräver rikligt med fuktighet och värme. Då arten har ett relativt grunt rotsystem krävs ordentlig dikning så att det inte står vatten på åkern. Väldränerade lerjordar är bäst. Vitklöver utgör ett alternativ till rödklöver i slåttervallar, som skördas minst tre gånger och ligger i fler än 3 år. Som regel är endast ett fröskördeår aktuellt då fröodling av vitklöver är starkt väderberoende. Avkastningen kan variera kraftigt mellan åren. Odlingen måste ske på jord med god vattenhållningsförmåga. Väldränerad lerjord är bäst.

 

       Sorter 

 

 

Abercrest

 • Småbladig
 • God uthållighet & jämn utveckling
 • Bra till långliggande betesvallar

Abercrest är en småbladig sort med mycket god uthållighet. Den har jämn utveckling mellan åren och också mellan skördarna. Abercrest är den idealistiska sorten för alla långliggande vallar som utnyttjas till bete.

         

Bombus

 • Storbladig & tidig
 • God smältbarhet & hög fiberkvalitet
 • Bra återväxt & hög totalskörd

Storbladig vitklöver med schweiziskt ursprung. Provad sedan 2010 i svenska officiella försök. Har en torrsubstansskörd som är 10% över mätaren och mycket god återväxtförmåga.

         

Klondike

 • Flexibel storbladig sort för både slåtter & bete
 • Upprätt växtsätt med snabb återväxt
 • Mycket hög total torrsubstansskörd
Flexibel sort som passar bra både i slåtter- och betesblandningar. Klondike har ett upprätt växtsätt med snabb återväxt och mycket hög total torrsubstansskörd.

Jura

 • Medelstora blad
 • Hög avkastning
 • Hög kvalitet och låg iNDF
Stabil sort, medelstora blad, hög avkastning samtliga vallår och delskördar i de officiella försöken. Hög kvalitet och låg iNDF.
 

Silvester

 • Storbladig med god återväxtförmåga
 • Upprätt växtsätt
 • Hög vinterhärdighet & lågt innehåll av cyanider
Storbladig högproducerande med god återväxt förmåga. Upprättstående växtsätt = väl lämpad att blanda med högväxande gräsarter. Hög vinterhärdighet och ett lågt innehåll av cyanider. Utmärkt foderkvalitet genom en god fiberkvalitet och hög smältbarhet.
   

NÄRINGSANALYS VITKLÖVER 2015-2016

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts


AAT


PBV
SW Hebe (m) 14,5 246,1 199,8 93,1 11,5 213 60,3 77,2 111,3
Klondike (st) +/-0 -5,6 -5,3 -0,8 -0,1 +/-0 +10,7 -0,2 -5,4
Jura (m) +0,2 -8,4 -7,9 -0,5 +/-0 +21 -3,3 +/-0 -8,2
Bombus (st) +1,5 -19,9 -18,5 +0,2 +/-0 -8 +1,9 +0,9 -20,9
Silvester (st) +1,2 -5,9 -5,5 -0,4 +/-0 -7 +19,6 +/-0 -5,9
Apis (st) +1,2 -6,4 -6,0 -0,3 +/-0 -11 +8,6 +0,1 -6,4
Källa: Officiella försök kvalitet vitklöver 2015-2016. Värden tagna första skörd. Mätare SW Hebe.         

 

 

 

 

Avkastning vitklöver Ts-skörd 2007-2016 område A-G

Vallår/Sort Totalt
kg/ha
Rel.
tal
Delskördar
      Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Skörd 4
Vall 1            
SW Hebe (m) 8 552 100 2 902 2 569 1 805 1 358
Klondike (st) 8 661 101 97 103 103 106
Jura  (m) 8 567 100 95 99 104 108
Bombus (st) 8 965 105 92 104 113 127
Silvester (st) 8 980 105 99 103 118 106
Apis (st) 8 769 103 93 101 107 117
Abercrest (s) 7 517 88 82 94 83 97
             
Vall 2            
SW Hebe (m) 6 953 100 2 393 2 186 1 427 1 265
Klondike (st) 7 339 106 95 104 122 114
Jura (m) 6 981 100 95 99 108 107
Bombus (st) 7 156 103 80 100 134 136
Silvester (st) 7 486 108 100 107 111 124
Apis (st) 8 053 116 98 116 135 131
Abercrest (s) 6 427 92 88 90 94 108
             
Vall 3            
SW Hebe (m) 6 695 100 2 628 1 789 1 434 995
SW Lena (s) 7 035 105 91 107 111 124
Bombus (st) 6 607 99 87 97 103 121
Klondike (st) 7 028 105 84 106 134 -
Silvester (st) 7 205 108 93 114 111 130
Jura (m) 7 200 108 81 120 110 132
Abercrest (m) 6 604 99 84 109 - -
Källa: Officiella försök 2007-2016 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare SW Hebe = 100. Ts-skörd, område A-G. (s) = småbladig, (m9 = medelstora blad, (st) = stora blad.
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artbeskrivning

  VITKLÖVER
Etableringshastighet Långsam
Rotsystem Grunt
Konkurrensförmåga i bestånd Liten
Begynnande blommning Tidig
Återväxtförmåga Mycket god
Torktålighet Ganska god
Svampangrepp Något känslig

 

 

       Läs hela vårt OptiVall-koncept här!  

 

 

<< Tillbaka