Vallbaljväxt

Vitklöver

 

Vitklöver är en flerårig växt som växer med underjordiska utlöpare som bildar stora mattor. Växten har långsam etablering men en tidig första skörd gynnar tillväxten. Tillväxtrytmen gör att den kan samodlas med t.ex. ängssvingel, rajgräs och ängsgröe. Vitklövern kräver rikligt med fuktighet och värme. Då arten har ett relativt grunt rotsystem krävs ordentlig dikning så att det inte står vatten på åkern. Väldränerade lerjordar är bäst. Vitklöver utgör ett alternativ till rödklöver i slåttervallar, som skördas minst tre gånger och ligger i fler än 3 år. Som regel är endast ett fröskördeår aktuellt då fröodling av vitklöver är starkt väderberoende. Avkastningen kan variera kraftigt mellan åren. Odlingen måste ske på jord med god vattenhållningsförmåga. Väldränerad lerjord är bäst.

 

       Sorter 

 

 

Abercrest

Abercrest är en småbladig sort med mycket god uthållighet. Den har jämn utveckling mellan åren och också mellan skördarna. Abercrest är den idealistiska sorten för alla långliggande vallar som utnyttjas till bete.

         

Bombus

Storbladig vitklöver med schweiziskt ursprung. Provad sedan 2010 i svenska officiella försök. Har en torrsubstansskörd som är 10% över mätaren och mycket god återväxtförmåga.

         

Klondike

Flexibel sort som passar bra både i slåtter- och betesblandningar. Klondike har ett upprätt växtsätt med snabb återväxt och mycket hög total torrsubstansskörd.

Jura

Stabil sort, medelstora blad, hög avkastning samtliga vallår och delskördar i de officiella försöken. Hög kvalitet och låg iNDF.
 

Silvester

Storbladig högproducerande med god återväxt förmåga. Upprättstående växtsätt = väl lämpad att blanda med högväxande gräsarter. Hög vinterhärdighet och ett lågt innehåll av cyanider. Utmärkt foderkvalitet genom en god fiberkvalitet och hög smältbarhet.
   

 

Näringsanalys vitklöver 2015

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AAT PBV
SW Hebe 11,4 253,6 206,8 93,2 11,5 182,1 166,2 76,8 119,2
Klondike +0,2 -5,2 -4,8 -0,8 -0,1 -3,2 +25,7 -0,2 -4,8
Jura +0,2 -8,2 -7,7 -0,6 +/-0 +20,8 -8,3 -0,1 -7,9
Silvester +1,2 -5,7 -5,3 -0,5 +/-0 -7,8 +22,9 +/-0 -5,5
Källa: Officiella försök kvalitet vitklöver 2015. Värden utförda i skörd 1. Mätare SW Hebe.         

 

 

 

Avkastning vitklöver Ts-skörd 2011-2015 område A-G

Vallår/Sort Totalt
kg/ha
Rel.
tal
Delskördar
      Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3 Skörd 4
Vall 1            
SW Hebe (m) 8 564 100 2 882 2 630 1 946 1 215
SW Lena (s) 8 448 99 104 95 98 98
Bombus  (st) 8 905 104 90 103 112 128
Klondike (st) 8 535 100 96 101 101 104
Silvester (st) 8 916 104 99 101 115 105
Jura (m) 8 432 98 95 97  102 106
Abercrest (s) 7 384 86 81 93 83 93
             
Vall 2            
SW Hebe (m)  6 685 100  2 654 2 133 1 463 1 104
SW Lena (s)  6 605 99  101 98 94 91
Bombus (st)  6 718 100 80 98 131 138
Klondike (st)  6 680 100 91 99 115 113
Silvester (st)  6 648 99 94 98 103 123
Jura (m)  6 528 98 94 96 106 102
Abercrest (s)  6 003 90 87 87 91 106
             
Vall 3            
SW Hebe (m) 6 306 100 2 620 1 790 1 639 1 221
SW Lena (s) 6 149 98 105 99 - 97
Bombus (st) 6 425 102 80 105 120 147
Klondike (st) 6 465 103 83 108 111 115
Silvester (st) 6 521 103 88 113 108 122
Jura (m) 5 949 94 80 96 104 104
Abercrest (m) 5 992 95 80 107 - 101
Källa: Officiella försök 2011-2015 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare SW Hebe = 100. Ts-skörd, område A-G. (s) = småbladig, (m9 = medelstora blad, (st) = stora blad.
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artbeskrivning

  VITKLÖVER
Etableringshastighet Långsam
Rotsystem Grunt
Konkurrensförmåga i bestånd Liten
Begynnande blommning Tidig
Återväxtförmåga Mycket god
Torktålighet Ganska god
Svampangrepp Något känslig

 

 

       Läs hela vårt OptiVall-koncept här!  

 

 

<< Tillbaka