höstkorn

Trooper (H)

Hybridhöstkorn med hög avkastningspotential och god kärnkvalitet

Nyhet 2017!!!
 
 
 
- 6-rads hybridhöstkorn
- Hög avkastning & tidig mognad
- Långt strå med god stråstyrka

Hybridhöstkorn

Trooper är ett nytt hybridhöstkorn som ingår i "Hyvido-familjen". "Hyvido" är ett samlingsnamn för Syngentas samtliga 6-rads hybridhöstkorn. Trooper är en högpresterande sort med den stora fördelen att kombinera hög avkastning med tidig mognad. Den tidiga mognaden medför att man sprider skördearbetet och har god tid på sig att bärga halm eller så höstraps. Kärnkvaliteten är hög och rymdvikten hos Trooper ligger i nivå med 2-rads sorterna.

 

Kännetecknande för hybridhöstkorn är ett stort rotsystem vilket gör det lättare för plantan att ta upp vatten och näring.


Som figurerna nedan visar presterar Trooper en god skörd i hela landet.

 

Tidig sådd ger starka fördelar

Hybridhöstkornet Trooper skiljer sig odlingsmässigt från linjesorterna främst när det gäller såtidpunkt och utsädesmängd. Trooper bör sås tidigt med en reducerad utsädesmängd för att ta till vara på den goda bestockningsförmågan samt för att få en god ekonomi i odlingen. (Utgå alltid från dina egna erfarenheter om vad som är ”tidigt” för odlingslokalen).


I tabellen nedan visas rekommenderad utsädesmängd i förhållande till sådatum för område A och B.

 

 Område A

 

 

 

 

  Antal grobara kärnor per m2    
Såtidpunkt Milda lokaler Kalla lokaler Antal daggrader Förvänt antal sidoskott per planta
1. sep - 8. sep 130 160 490-560 7-8
9. sep - 15. sep 160 190 350-420 5-6
16. sep - 23. sep 200 230 210-240 3-4
24. sep - 30. sep 325 355 70-140 1-2

Område B

 
  Antal grobara kärnor per m2    
Såtidpunkt Milda lokaler Kalla lokaler Antal daggrader Förvänt antal sidoskott per planta
1. sep - 8. sep 160 190 290-340 4-5
9. sep - 15. sep 200 230 230-270 3-4
16. sep - 23. sep 260 290 170-200 2-3

 

Tidig sådd medför ökade risker för angrepp av bladlöss på hösten vilket kan leda till spridning av rödsot i beståndet. Var därför extra uppmärksam på hösten och bekämpa bladlössen i din odling.

 

Bestockning viktig för avkastningen

Med en låg utsädesmängd är det viktigt att plantan hinner bestocka sig väl och uppnår de 600-650 ax/m2 som krävs för att få maximal avkastning. Tidiga sådd krävs eftersom huvuddelen av bestockningen sker på hösten. För att Trooper skall utveckla 4 sidoskott krävs 280 daggrader på hösten. När temperaturen går under 5 grader slutar tillväxten. På våren upphör Troopers bestockning när dagslängden överstiger 14 timmar (ca 12 april i Skåne).
Tidig sådd ger alltså större chans till välbestockade plantor och en högre skörd.

 

 

Gödslingen efter antal skott per planta

Normalt finns det inget behov att höstgödsla Trooper. Men vid stora mängder halm eller om sådden dragit ut på tiden kan det dock finnas en poäng att tillföra 20-30 kg N/ha för att gynna bestockningen.
På våren vid tillväxtstart är det viktigt att gå ut i fält och räkna antal skott/planta. För att att uppnå 600-650 ax per m2 är det viktigt att få med sig rätt antal skott per m2. Alltför täta bestånd medför låga rymdvikter, medan man vid glesa bestånd försämrar avkastningspotentialen. Nedan följer en gödslingsstrategi.


Antal skott per planta %av total N-mängden mitten av mars % av total N-mängd mitten av april
> 6 skott 30 % 70%
3-6 skott 50 % 50%
1-2 skott 70 % 30%


I Svensk Officiell provning sedan 2015.
 

 

Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E SkåneSverige
2016
Apropos 2r10030 (100)9730 (100)9430 (100)8830 (100)10030 (100)9430 (100)
Frigg 2r10610 (106)10160 (104)9700 (103)9200 (104)10610 (106)9840 (104)
SU Ellen 6r9860 (98)9520 (98)9170 (97)8800 (100)9860 (98)9270 (98)
SW Matros 2r10420 (104)9710 (100)9000 (95)8950 (101)10420 (104)9450 (100)
Trooper (H)10210 (102)9870 (101)9530 (101)9870 (112)10210 (102)9870 (105)
Verity (L) 6r10860 (108)10300 (106)9730 (103)9100 (103)10860 (108)9900 (105)
2015
Apropos 2r 10270 (100)9710 (100)11630 (100)10140 (100)10780 (100)
Frigg 2r 10610 (103)9890 (102)11550 (99)10870 (107)10970 (102)
SU Ellen 6r 11430 (111)11130 (115)12110 (104)11240 (111)11540 (107)
SW Matros 2r 10260 (100)9630 (99)10930 (94)10470 (103)10500 (97)
Trooper (H) 11590 (113)10920 (112)11910 (102)11910 (117)11610 (108)
Verity (L) 6r 11350 (111)10870 (112)11940 (103)11180 (110)11540 (107)

Obehandlat

AA-B BD+E SkåneSverige
2016
Apropos 2r9520 (100)9240 (100)8960 (100)8200 (100)9520 (100)8890 (100)
Frigg 2r10140 (107)9630 (104)9120 (102)9140 (111)10140 (107)9470 (107)
SU Ellen 6r9380 (99)9040 (98)8700 (97)8140 (99)9380 (99)8800 (99)
SW Matros 2r9590 (101)9350 (101)9110 (102)9060 (110)9590 (101)9250 (104)
Trooper (H)10010 (105)9600 (104)9190 (103)9610 (117)10010 (105)9600 (108)
Verity (L) 6r10250 (108)9760 (106)9270 (103)9500 (116)10250 (108)9670 (109)
2015
Apropos 2r 8780 (100)8830 (100)10980 (100)8450 (100)9670 (100)
Frigg 2r 9490 (108)9350 (106)11280 (103)9700 (115)10200 (105)
SU Ellen 6r 10170 (116)10450 (118)11490 (105)9960 (118)10860 (112)
SW Matros 2r 9210 (105)9040 (102)10980 (100)9250 (109)9970 (103)
Trooper (H) 9920 (113)10050 (114)11470 (104)9700 (115)10510 (109)
Verity (L) 6r 10380 (118)10490 (119)11710 (107)10360 (123)10980 (114)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

Odlingsegenskaper

 

2012-2016 Apropos 2r Trooper 6r
Rymdvikt, g/l 702 +2
Stråstyrka, 100-0 93 -1
Stråbrytning, 100-0 15 +9
Strålängd, cm 78 +14
Mognad, dagar 311 -1
Protein, % av ts 10,1 +/-0
Vinterhärdighet, % 94 +1
Tusenkornvikt, g 52,7 -6,6
Stärkelse, % av ts 61,7 -0,3
Ergosterol, mg/kg 12 +1
Källa: Officiella behandlade försök 2012-2016. Stråstyrka: 100= fullt
upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd. Stråbrytning 100-0.
Rel.tal jämfört med mätare =Apropos.

  
Mjöldagg, % 2 3
Kornrost, % 13 12
Sköldfläcksjuka, % 9 5
Bladfläcksjuka, % 7 7
Källa: Officiella obehandlade försök 2012-2016.    

 

Kärnavkastning årsvis

 

 
Område Sverige
Sort 2012 2013 2014 2015 2016
Apropos, kg/ha  9550 8150 9920 10 670 9320
SW Matros  98  104  103  97  100
Trooper (H)  -  -  -  108  105
Verity  -  -  -  107  105
Frigg  -  -  103  102  104
SU Ellen  -  -  -  107  99

Källa: Officiella försök 2012-2016, behandlat, rel.tal jämfört med mätare Apropos = 100.
     

 

 Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka