Sojaböna

Merlin

Bra avkastningspotential

Merlin har mognadstalet trippelnoll, d v s att den tillhör kategorin av de tidigast mognande sojabönorna. Merlin har bra avkastningspotential, tidig mognad och god stjälkstyrka. Varje förpackning innehåller 170 000 grobara frön och fyra förpackningar räcker till ett hektar. Beräknad utsädesmängd är 65-70 plantor/kvm. Tusenkornvikten varierar mellan 150-170 gram.

Odlingstips

JORDART - Sojan går att odla på de flesta jordar, men trivs bäst på luckra jordar i varma lägen. Packade jordar, styva leror samt utpräglade sandjordar/mulljordar är mindre lämpliga p g a
svårigheter med uppkomsten vid packning och risken för ogräskonkurrens. Det är speciellt viktigt att såbädden är lucker och att körning med tunga maskiner undviks vid såbäddsberedning.

FÖRFRUKT - Soja är en baljväxt och lämnar kväve i marken tack vare sin förmåga att fixera luftkväve. Det gör att sojabönan har lika bra förfruktsvärde som ärter och åkerböna. Den sena skörden gör det
ofta svårt att hinna med en höstsådd och därför är
det främst vårsådda grödor som passar efter soja.

Soja kan i princip odlas efter alla grödor, men undvik oljeväxter som förfrukt till soja p g a risken för spillplantor av raps i sojaodlingen. Oljeväxter har även en del sjukdomar gemensamt med soja, bland annat bomullsmögel.

SÅDD - Soja kräver hög marktemperatur för att gro och utvecklas. Lämplig såperiod är från mitten av maj fram till ca 25 maj. Har man ett tidigt fält i bra läge och en varm vår kan det löna sig att så i första delen av maj. Studera väderprognosen veckan före sådd och mät marktemperaturen. Det bör vara minst 10 grader i jorden före sådd.

Fröet skall läggas på fuktig såbotten 3-5 cm djupt. I princip kan alla typer av såmaskiner användas, men kalla år är det en fördel med lätta maskiner med ringa eller ingen återpackning. Ringvältning efter sådd är lämpligt om du sått med den äldre typen av såmaskiner.

GÖDSLING - Sojan fixerar sitt eget kväve om man ympar fröna före sådd med rätt baljväxtkultur. Har man låga kvävenivåer kan det vara lämpligt med 30 kg N före sådd. Behovet av fosfor och kalium är betydande och PK-gödsling rekommenderas. En tjeckisk rek. är 250 kg PK 27-18 till skördar om 2 ton/ha.  Stallgödsel förefaller påverka proteinhalterna positivt, men det finns inga försök som detaljstuderat frågan.

OGRÄS och SJUKDOMAR - Ogräsen är sojaodling-
ens största problem och måste bekämpas tidigt i plantans utveckling. Såväl kemiska som mekaniska metoder kan användas. Soja skall inte odlas på fält med rotogräs eller spillraps. Se upp med nattskattan (Solanum nigrum) vars frön mognar
sent och har samma storlek som sojafröna.
Nattskatta smutsar ner skörden vid tröskning och fröna kan vara svåra att rensa bort.

Stallgödsel som läggs ut i samband med sådd kan ge problem med insekter som angriper sojaplantan. Bruka ned stallgödseln ordentligt flera veckor före sådd.

SKÖRD och LAGRING - Så fort plantorna fällt sina blad och bönorna skramlar i baljorna är det dags att tröska. Sojaplantan är dråsfast och kan stå i fält flera veckor om så behövs. Tröskning kan ske på tjälad mark. Det finns speciella skärbord som följer markytan bättre än standardborden. Med dessa specialbord är det möjligt att ha en stubbhöjd om 4 cm och därmed minimera spillet.

Sojan måste torkas efter skörd och kan därefter lagras på samma sätt som foderärter.

Läs mer i Utsädesguide 2016!

<< Tillbaka