åkerböna

alexia

med toppskörd

 

- Hög fröskörd
- Hög proteinhalt
- Tidig mognad

Brokblommig åkerböna med hög proteinhalt som utvecklas snabbt på våren, har mycket hög fröskörd och god stjälkutveckling. Anpassad för södra och mellersta Sverige. Tusenkornvikten är medel till låg.


Avkastning

Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Server Error in '/' Application.

Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.

Source Error:


Line 299:	public int spSdLog([global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string sessionid, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string useragent, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string userhostaddress, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="Int")] System.Nullable<int> exectime, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string varietyNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string parameterNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string yearNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(MAX)")] string areaNames, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string lang, [global::System.Data.Linq.Mapping.ParameterAttribute(DbType="NVarChar(50)")] string cropName)
Line 300:	{
Line 301:		IExecuteResult result = this.ExecuteMethodCall(this, ((MethodInfo)(MethodInfo.GetCurrentMethod())), sessionid, useragent, userhostaddress, exectime, varietyNames, parameterNames, yearNames, areaNames, lang, cropName);
Line 302:		return ((int)(result.ReturnValue));
Line 303:	}

Source File: d:\websites\scseeddb.agriprim.com\App_Code\dcScseeddb.designer.cs    Line: 301

Stack Trace:


[SqlException (0x80131904): Could not allocate space for object 'dbo.tblSdLog'.'PK_tblSdLog' in database 'db00006324' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.]
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +3242916
  System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +345
  System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) +4927
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +442
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) +3140
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) +554
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) +475
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +386
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.Execute(Expression query, QueryInfo queryInfo, IObjectReaderFactory factory, Object[] parentArgs, Object[] userArgs, ICompiledSubQuery[] subQueries, Object lastResult) +457
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.ExecuteAll(Expression query, QueryInfo[] queryInfos, IObjectReaderFactory factory, Object[] userArguments, ICompiledSubQuery[] subQueries) +213
  System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.System.Data.Linq.Provider.IProvider.Execute(Expression query) +421
  dcScseeddbDataContext.spSdLog(String sessionid, String useragent, String userhostaddress, Nullable`1 exectime, String varietyNames, String parameterNames, String yearNames, String areaNames, String lang, String cropName) in d:\websites\scseeddb.agriprim.com\App_Code\dcScseeddb.designer.cs:301
  AjaxResult.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in d:\websites\scseeddb.agriprim.com\AjaxResult.aspx.cs:1040
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +109
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +68
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3321


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.6.81.0


Fröavkastning årsvis 2012-2016

Sort 2012 2013 2014 2015 2016
SW Fuego, kg/ha 7220 5900 4670 6740 5190
Tiffany - - - 104 96
Vertigo - 100 105 92 111
Alexia 97 87 100 87 87
Gloria 69 80 92 69 85
Marcel 90 91 100 94 93
Julia 93 85 89 84 87
Banquise - 89 95 85 80

Källa:
Officiella behandlade försök 2012-2016 behandlat, Rel.tal i jämförelse med mätaren SW Fuego = 100.


Odlingsegenskaper 2012-2016

2012-2016 SW Fuego Tiffany Vertigo Alexia Gloria Marcel Julia Banquise
Stjälkstyrka, % 94 +2 -1 -6 -6 +/-0 +/-0 -9
Höjd vid skörd, cm 112 +7 +3 -2 -12 +2 +9 -12
Strålängd, cm 116 +7 +3 +2 -3 +1 +12 -3
Mognad, dagar 146 +/-0 +/-0 -2 -2 -1 -1 +3
Protein, % av ts 29,6 +1,2 -0,1 +1,1 +2,6 +1,2 +2,0 -0,5
Tusenkornvikt, g 584 -51 +11 -110 -139 -69 -54 -32
Spill, kg/ha 41 - -17 -15 -29 -18 -15 -16

Chokladfläcksjuka
11 10 8 14 16 9 9 12

Källa:
Officiella försök 2012-2016, behandlat. Stjälkstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätaren SW Fuego. Sjukdom: Officiella försök 2012-2016, obehandlat i jämförelse med mätaren SW Fuego.   

EKO-avkastning 2015 och 2016

Obehandlat

A-B D+E D-FSverige
2016
Alexia Eko 3250 (70)3220 (75)
Banquise Eko 3710 (80)3450 (80)
Julia Eko 3490 (75)3310 (77)
SW Fuego Eko 4660 (100)4300 (100)
Tiffany Eko 3860 (83)3640 (85)
2015
Alexia Eko5270 (92)6050 (93)6050 (93)5660 (92)
Banquise Eko5430 (95)4540 (70)4540 (70)4990 (82)
Julia Eko5360 (93)6190 (95)6190 (95)5770 (94)
SW Fuego Eko5740 (100)6490 (100)6490 (100)6120 (100)
Tiffany Eko6160 (107)6450 (99)6450 (99)6300 (103)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsk, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

EKO-kärnavkastning 2012-2016, område A-B

 
Område A-B
 
Område D-F
Sort 2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016
 SW Fuego, kg/ha
 3980 4200
4240
5740
-
   5510 3360
4190
6490
4660
 Alexia  104  89  91  92  -    83  110  103  93  70
 Julia  92  89  91  93  -    85  102  79  95  75
 Banquise  -  107  81  95  -    -  116  65  70  80
 Tiffany  -  -  -  107  -    -  -  -  99  83
Källa: Officiella försök obehandlat 2012-2016. Rel.tal i jämförelse med mätaren SW Fuego = 100.

 

 

 

EKO-odlingsegenskaper 2012-2016

2012-2016 SW Fuego
Alexia Julia Banquise Tiffany
 Stjälkstyrka, %
94 -4 +/-0 -4 -1
 Höjd vid skörd, cm
105 -3 +6 -5 -
 Stjälklängd, cm
108 +3 +8 -5 +8
 Mognad, dagar 147 -1 +3 +5 +3
 Protein, % av ts 29,2 +0,9 +1,8 -1,9 +0,8
Tusenkornvikt, g  570  -100  -38  -37  -32
Spill, kg/ha  17  -6  -7  -6  -3

Källa:
Officiella försök Eko 2012-2016. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med SW Fuego.

         


Aktuellt om bönor

Att brokblommiga åkerbönor innehåller tanniner och är olämpliga för enkelmagade djur har varit sanning en längre tid. Men resultaten efter ett utfodringsförsök av smågris i Danmark visar nu att denna sanning verkar vara påväg att bli motbevisad. I försöket utfodrades 25% med brokblommig åkerböna till smågrisar i viktintervallet 9-30 kg med fullgoda resultat.

Detta resultat ligger nu till grund för de svenska försök som Maria Neil på SLU har gjort under 2016 för att se om samma goda resultat uppnås här i Sverige. (Vi väntar nu med spänning på resultatet).

Vi har också en kraftig utvecklingskurva på åkerbönor i Sverige från 2013 med 30 000 ha till 2015-16 års dryga 50 000 ha i och med kravet på ekologisk fokus areal.

Intresset för svenskodlade bönor till humankonsumtion har de senaste åren ökat markant. I handeln syns nya livsmedel innehållande olika typer av bönor. Möjligheterna är många på denna marknad i och med den gröna trendvåg som livsmedelsbranschen spår kommer hålla i sig.

Under odlingssäsongen 2016 gjorde RI.SE i samarbete med Sötåsens Naturbruksgymnasium, Västergötland och Toppfrys AB några försök där man tröskade gröna, dvs omogna, åkerbönor.

Syftet var att undersöka lämpliga sorter och skördetider för olika åkerbönor och prova hur man kan tröska bönorna gröna, ungefär på samma sätt som konservärter. Stiftelsen Lantbruksforskning och SLO-fonden vid KSLA är tillsammans med EU-projeket EUROLEGUME finansiärer av forskningen. Svaren som man söker är vilka sorter som lämpar sig bäst samt vid vilken tidpunkt tröskning skall genomföras för bästa resultat.

I försöket fanns Scandinavian Seed sorterna Gloria och Julia. Slutprodukten är ämnad till humankonsumtion och skörden skördades med Toppfrys AB ärttröskor. Resultatet av försöket redovisas hösten 2016.

Vill du veta mer kontakta Fredrik Fogelberg, vid RI.SE i Uppsala,
fredrik.fogelberg@jti.se eller tel. 010-516 69 08


Odlingstips

JORDART - Bäst är kalkrik lerjord med god vattenhållande förmåga, vilket är viktigt
vid blomningen. Såbädden ska vara relativt fin och inte kokig. Helst lucker för att ge
rötterna bästa förutsättningar att tränga ner.

FÖRFRUKT - Har små anspråk på förfrukt men potatis och spannmål är bra. Själv
har den ett högt förfruktsvärde. Ett odlingsuppehåll på minst sju år krävs mellan
åkerbönsgrödor.

SÅDD - Så så tidigt som möjligt i mars-april. Lämplig utsädesmängd är 40-60 grobara
kärnor/m2 och 12 cm radavstånd. Ca 4-8 cm sådjup. Ingen ympning med bakterier krävs.

GÖDSLING - Åkerbönor behöver ingen N-gödsling pga sin N-fixerande förmåga.

OGRÄS och SJUKDOMAR - Relativt tidig och djup sådd möjliggör en lättharvning före
groning och efterföljande radhackning, vilket ger en bra och skonsam ogräsbekämpning.
Vid ca 25 cm planthöjd sluter sig åkerbönorna och konkurrerar därefter väl med ogräset. Chokladfläcksjukan bekämpas bäst genom bra växtföljd och glesa bestånd.

SKÖRD och LAGRING   
Skörden inträder normalt när baljorna är svarta och uttorkade och fröet är så hårt att
man inte kan rista med nageln på det.

Åkerbönor lagras säkrast under 13% vattenhalt för att undvika mögelsvamp. Denna
vattenhalt ska uppnås så snart som möjligt och torktemperaturen får inte överskrida
40 grader.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka