Lupin

Probor

Foderlupin med proteinhalt i topp

- Hög proteinhalt
- Utmärkt stjälkstyrka
- Låg tusenkornvikt

Probor är en grenad sort med mycket hög proteinhalt och skörd, som därmed ger en mycket hög proteinskörd per hektar. Sorten övertygar med sin medelhöga till höga fröskörd och har en utmärkt stjälkstyrka och relativt låg tusenkornvikt.


Skörd och odlingsegenskaper  Skåne, Ekologiska försök
Skåne 2009-2013 BOREGINE
mätare rel.tal = 100
PROBOR
HAAGS BLAUE
Skörd område Skåne, kg/ha
 3 680
94 69
Tusenkornvikt, g
164 -23 -2
Protein, % av ts
34,9 +6,4  -2,9
Mognad, dagar
129 +1  -5
Spill, kg/ha
195 -119  -44
Ogräsvikt, g/m2
125 +73  +45
Höjd vid skörd, cm
70 -10  -22
Stjälklängd, cm
71 -5  -8
Stjälkstyrka, %
98 -5  +1
Källa: Officiella försök 2009-2013. Rel.tal jämfört med Boregine = mätare = 100.
Område Skåne.

Odlingskrav för blå sötlupin (Lupinus angustifolius)

Allmänt: Storkärnig baljväxt, väl anpassad till lättare jordar och kärvt klimat (passar inte
på tunga, kompakta, våta jordar). Högt förfruktsvärde pga kvävefixerande egenskaper,
djupt rotsystem och mycket bra förmåga att ta upp svårlösligt fosfor. Lättodlad.

Jordart
: Lerpartiklar med diameter <0,01 mm

pH-nivå
: Optimum 5,5 - 6,8 möjligt 4,5 – 7,0

Klimat:
Temp 0 C daglig medel
Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Optimalt 2-3 5-7 10-12 13-15 18-20 19-22 14-16 9-12
Möjligt 1-4 4-8 10-15 12-18 15-22 16-22 11-16 8-12

Efter uppkomst klarar blå sötlupin sen frost till -8 grader.

 
Odling

Intervall
  4 år
Sådjup
  2-3 cm
Radavstånd   12-15 cm
Utsädesmängd   90-100 plant/m2 grenad sorttyp,
  120-140 plant/m2 ogrenad sorttyp
Gödsling   60-80 kg/ha P2O5, 120 180 kg/ha K2O,
  med magnesium, inget kväve, ingen stallgödsel.
Bevattning   Vid behov.
Ogräsbekämpning   Förebyggande behandling omedelbart efter sådd.
Insektsbekämpning          
  Betning mot Antrachnose med 250 ml/100 kg
  Rovral UFB. Fungicidbehandling efter behov.
Tröskning   Efter att 95% av baljorna och stjälkarna blivit
  brunfärgade. Optimal vattenhalt på kärnorna under
  18%. Vid utsädesproduktion- ej skörd vid vattenhalt
  under 12%. Skörda inte vid extrem hetta på dagen.
  Bästa tidpunkt efter en het dag är på kvällen (dagg)
  eller tidigt på morgonen med lite dagg.
  Tröska med öppen slagsko, med 600 varv/minut.
  Långsam nedtorkning till 14-15% vattenhalt.
  Undvik höga fall vid trösk- och torkningsprocessen.
Skörd
  3 000-4 000 kg/ha
Utsädeskvalitet   Grobarhet: min 80%, Renhet: min. 98%,
  Hårda frön: max. 20%

Källa
: Saatzucht Steinach, Tyskland    


          

 

  
                                           
Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2017!

<< Tillbaka