Vall

engelskt rajgräs


 
Engelskt rajgräs är bladgräset med mycket hög energihalt det bästa fodervärdet av alla gräsarter. Arten är något tuvbildande och används i betes- och ensilagevallar. Växten etablerar sig snabbt och aggresivt. Inom arten finns många sorter med skiftande egenskaper, såsom växtsätt, tidighet, återväxtförmåga, resistens och kromosomtal. Engelskt rajgräs ställer inga stora krav på jordart, men alltför torra sandjordar och rena mulljordar bör undvikas. Rajgräsets återväxt är snabb och det bör skördas och/eller betas 3-4 gånger per säsong. Eng. rajgräs är en odlingssäker frögröda med hög avkastningspotential, som normalt skördas till frö under ett år, men odlingar fria från kvickrot kan lämna acceptabel fröskörd även under andra året. I officiella resultat redovisas grödorna eng.rajgräs och rajsvingel tillsammans i tabellen benämnd eng.rajgräs.

 


       Sorter 

 


Kentaur (4n)

En medelsen sort som utmärkt sig i de svenska sortföröken för sin goda vinterhärdighet och med en överlägsen avkastningspotential.

Herbal (4n)

Sen vinterhärdig sort med mycket god återväxtförmåga.

Calibra (4n)

Medelsen sort för slåtter och bete med mycket hög torrsubstansskörd och återväxt. Analyser har visat att Calibra har ett förhållandevis högt innehåll av socker. Det ger bra smältbarhet och stort foderintag vid bete. Sorten är vinterhärdig och har god tolerans mot snömögel och kronrost.

 

Indikus (2n)

Nytt medelsent eng.rajgräs med god marktäckning, passande i betesblandningar. Hög avkastning speciellt under 2:a vallåret. God uthållighet, hög vinterhärdighet i kombination med goda kvalitetsvärden.

 

Foxtrot (2n)

En sen diploid sort liksom Herbie, men med högre avkastningspotential och bättre vinterhärdighet.
  
 

Näringsanalys eng.rajgräs 2015

Sort
Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AAT
SW Birger
18,2  92,1  55,1 85,6
11,0
466,4
162,2
75,9
Kentaur
-0,1 +1,0 +1,0 -0,5 +/-0 -12,9 +12,1 -0,4
Indicus 1
-0,1 +1,6 +1,6 +0,3 +0,1 -2,1 -5,7 +0,2

Källa:
Officiella försök kvalitet 2015. Värden utförda i skörd 1. Mätare SW Birger.

Avkastning rörsvingel Ts-skörd 2011-2015 område A-G

Vallår Sort Totalt
kg/ha
Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Birger (4n)
14 715
 100  7 067 3 714
 3 914
  Herbal (4n)
 14 578
 99  89  109  109
  Kentaur (4n)
 15 493
 105  99  116  107
  Indicus 1 (2n)
 13 501
 9  88  94  96
  Foxtrot (2n)  14 208
 97  93  102  98
             
Vall 2 SW Birger (4n)
 11 054
 100  5 743  2 867  2 398
  Herbal (4n)
 10 813
 98  81  123  119
  Kentaur (4n)
 11 745
 106  97  121  111
  Indicus 1 (2n)
 11 567
 105  89  109  119
  Foxtrot (2n)  11 079
 100  93  114  113
             
Källa: Officiella försök 2011-2015 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare SW Birger = 100.


 

 

 

Odlingsegenskaper

Sort Bestånd vår,
vall 1 % 1-100
Bestånd vår,
vall 2 % 1-100
Beg.axgång,
dagar fr. 1/5
SW Birger (4n)
95 93 31
Herbal (4n)
96 89 37
Kentaur (4n)
93 91 32
Calibra (4n)
93 96 32
 Indicus 1 (2n)
 93  85  33
Foxtrot (2n) 93 88 35

Källa:
Beståndsutveckling eng.rajgräs, officiella försök 2006-2015. Område A-G. Bestånd 1-100.
100 = fullt bestånd rel.tal jämfört med mätare SW Birger.

Artbeskrivning


ENG.RAJGRÄS
Etableringshastighet
Mycket snabb
Rotsystem Medel
Konkurrensförmåga i bestånd Aggresiv
Återväxtförmåga Mycket god
Torkresistens Medel god
Sjukdomsresistens Svag
Härdighet Begränsad
Slitstyrka Mycket god
       Läs hela vårt OptiVall-koncept här!  

 


<< Tillbaka